Module Load Warning One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.
Tin tức
25 Latest Articles Các bài viết | Tìm kiếm

Chiều ngày 29/3/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ảnh: PGS, TS BPGS,TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, PGS,TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã chuyển tải những nội dung về cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục Cảnh sát; những nội dung mà mỗi cán bộ đảng viên cần nghiên cứu và học tập một cách sâu sắc đó là: phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương; phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

Phong cách, tác phong công tác trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hi sinh, vì Tổ quốc, vì nhân dân của Người. Học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; gắn bó với cơ sở, với thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; phải biết phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của tập thể, của nhân dân; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương mình.

Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách tác phong của người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là “hiện thân của trí tuệ, lương tâm và danh dự của dân tộc”.

Ninh Thuỷ

Thông tin truy nã

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục CS Truy nã tội phạm, Số điện thoại 06921667, 0946314429, email cuctruyna@canhsat.vn hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Chúng tôi bảo đảm giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng có giá trị với người đã cung cấp tin để bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật.