Module Load Warning One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.
Tìm kiếm TTHC
Cải cách thủ tục hành chính
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt - Bộ Công an Lĩnh vực giao thông Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt
2 Đăng ký, sang tên, di chuyển xe phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an Lĩnh vực giao thông Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt
3 Cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt - Bộ Công an Lĩnh vực giao thông Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt
4 Cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt - Bộ Công an Lĩnh vực giao thông Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt
5 Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng Vũ khí, vật liệu nổ và CCTH
6 Quản lý con dấu tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Đăng ký quản lý con dấu Tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH hoặc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an cấp tỉnh
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an cấp tỉnh, Công an cấp Huyện Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an cấp tỉnh, Công an cấp Huyện
8 Đổi, khắc lại con dấu tại Công an cấp tỉnh Đăng ký quản lý con dấu Tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH hoặc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an cấp tỉnh
9 Khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Công an cấp tỉnh Đăng ký quản lý con dấu Tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH hoặc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an cấp tỉnh
10 Cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh Cấp giấy chứng minh thư nhân dân Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
11 Cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh Cấp giấy chứng minh thư nhân dân Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội
12 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp tỉnh Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội
13 Cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh Cấp giấy chứng minh thư nhân dân Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội
14 Cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh Cấp giấy chứng minh thư nhân dân Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội
15 Khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Công an cấp tỉnh Đăng ký quản lý con dấu Tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH hoặc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an cấp tỉnh
16 Đổi, khắc lại con dấu tại Công an cấp tỉnh Đăng ký quản lý con dấu Tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH hoặc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an cấp tỉnh
17 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an cấp tỉnh, Công an cấp Huyện
18 Cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện Cấp giấy chứng minh thư nhân dân Công an quận, thị xã
19 Cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh Cấp giấy chứng minh thư nhân dân Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội
20 Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú, Cấp giấy chứng minh thư nhân dân Công an xã
21 Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
22 Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý cư trú Công an quận, thị xã
23 Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
24 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý cư trú Công an quận, thị xã
25 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý cư trú Công an quận, thị xã
26 Xoá đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý cư trú Công an quận, thị xã
27 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
28 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
29 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
30 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
31 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
32 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
33 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
34 Khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Công an cấp tỉnh Đăng ký quản lý con dấu Tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH hoặc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an cấp tỉnh
35 Cấp Giấy phép mang con dấu vào Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại cơ quan Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội - Bộ Công an Đăng ký quản lý con dấu Tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH hoặc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an cấp tỉnh
36 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
37 Xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
38 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
39 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý cư trú Công an xã
40 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý cư trú Công an quận, thị xã
41 Cấp giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy nổ tại Công an cấp tỉnh Lĩnh vực PCCC&CNCH Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
42 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an cấp tỉnh Lĩnh vực PCCC&CNCH Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
43 Thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở trụ sở Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an Lĩnh vực PCCC&CNCH Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an
44 Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng Vũ khí, vật liệu nổ và CCTH
45 Thủ tục cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp đặc biệt Vũ khí, vật liệu nổ và CCTH
46 Thủ tục sửa chữa công cụ hỗ trợ Vũ khí, vật liệu nổ và CCTH
47 Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ Vũ khí, vật liệu nổ và CCTH
48 Thủ tục cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ Vũ khí, vật liệu nổ và CCTH
49 Thủ tục cấp Giấy phép mua vũ khí thô sơ Vũ khí, vật liệu nổ và CCTH
50 Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an Lĩnh vực giao thông Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt
51 Đăng ký tạm thời phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an Lĩnh vực giao thông Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt
52 Cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt - Bộ Công an Lĩnh vực giao thông Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt
53 Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký phương tiện giao thông đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an Lĩnh vực giao thông Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt
54 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an Lĩnh vực PCCC&CNCH Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy
55 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an Lĩnh vực PCCC&CNCH Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy
56 Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an Lĩnh vực PCCC&CNCH Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy
57 Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an Lĩnh vực PCCC&CNCH Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy
58 Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Vũ khí, vật liệu nổ và CCTH
Thông tin truy nã

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục CS Truy nã tội phạm, Số điện thoại 06921667, 0946314429, email cuctruyna@canhsat.vn hoặc báo cho Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Chúng tôi bảo đảm giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng có giá trị với người đã cung cấp tin để bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp các đối tượng trên thì bị xử lý theo Pháp luật.